New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseStephen Nesbit
   Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxx xxxxxxx
   Childrenxxxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxWellington, Ontario, Canada
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxWellington, Ontario, Canada
   Residencexxxx xxxxxxxWellington, Ontario, Canada

1-20 of 38,387
 1. Record information.
  Name
  Alice Nesbitt
  [Alice Thring]
  Birth
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxWellington, Ontario, Canada
  [Alice Thring]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxWellington, Ontario, Canada
  Ontario, Canada, Deaths and Deaths Overseas, 1869-1948
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Ontario, Canada Births, 1832-1916
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Alice Thring
 3. Ontario, Canada Births, 1832-1916
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Alice Thring
 4. Ontario, Canada Births, 1832-1916
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Alice Thring
 5. Ontario, Canada Births, 1832-1916
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Alice Thring
 6. Ontario, Canada Births, 1832-1916
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Alice Thring
 7. Ontario, Canada Births, 1832-1916
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Alice Threng
 8. Record information.
  Name
  Alice Tuell
  [Alice Nesbitt]
  [Alice Nesbitt]
 9. Michigan, U.S., Death Records, 1867-1952
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Alice Nesbitt
  Birth
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxWayne, Michigan, USA
  Birth
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxWayne, Michigan, USA
  Michigan, U.S., Death Records, 1867-1952
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 10. Record information.
  Name
  Eliza Alice Thring
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Alice Maud Thring
  [Alice Maud Hoyle]
  Birth
  Marriage
  [Alice Maud Hoyle]
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxxEngland
 12. Record information.
  Name
  Eliza Alice Thring
  Birth
  Marriage
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxEngland
 13. Record information.
  Name
  Alyce E Tillery
  [A E Tillery]
  [Alice Tillery]
  [Alyce E Kellum]
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxTennessee, USA
  [A E Tillery]
  [Alice Tillery]
  [Alyce E Kellum]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxTennessee, USA
 14. Record information.
  Name
  Alice Thring
 15. Record information.
  Name
  Alice Nesbitt
  Other
  Birth
  Residence
  x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxWellington South, Ontario, Canada
  Other
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxWellington South, Ontario, Canada
 16. Record information.
  Name
  Alice Nesbitt
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxWellington South, Ontario, Canada
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxWellington South, Ontario, Canada
 17. Record information.
  Name
  Alce Thringe
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 18. Record information.
  Name
  Alce Thringe
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Alce Thringe
  Baptism
  xx xxx xxxxWiltshire, England
  Baptism
  xx xxx xxxxWiltshire, England
 20. Baptism
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Results 1-20 of 38,387
 per page