New Search
 1. Record information.
  Name
  Rose Degeorge
  Birth
  abt 1880 Italy
  Residence
 2. Record information.
  Name
  Rose Degeorge
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx Douglas, Nebraska, USA
 3. Record information.
  Name
  Rose St George
  [Rose St Goerge]
  Birth
  Massachusetts
  Residence
  1940 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA
 4. Record information.
  Name
  Rose St George
  Birth
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xx Middlesex, Massachusetts, USA
 5. Record information.
  Name
  Rose St George
  [Rose Stgeorge]
  Birth
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xx Middlesex, Massachusetts, USA
 6. 1901 England Census
  1900s (Decade)
  Record information.
  Name
  Rose St George
  Children
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx London, England
 7. Record information.
  Name
  Rose Jorge
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxx Bergen, New Jersey, USA
 8. Record information.
  Name
  Rose J Hutton
  Birth
  Missouri
  Residence
  1940 Kaw, Kansas City, Jackson, Missouri, USA
 9. Record information.
  Name
  Rose Hutton
  Mother
  Father
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx Leicestershire, England
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Leicestershire, England
 10. Record information.
  Name
  Rose Hutton
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Leicestershire, England
 11. 1901 England Census
  1900s (Decade)
  Record information.
  Name
  Rose A Hutton
  Father
  Sibling
  Birth
  Residence
 12. Record information.
  Name
  Rose Hutton
  Mother
  Father
  Sibling
  Birth
  xxx xxxx xxxxx Norfolk, England
  Residence
 13. Record information.
  Name
  Rose A St George
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx Worcester, Massachusetts, USA
 14. Record information.
  Name
  Rosa George
  [Rose George]
  Birth
  Marriage
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xx Passaic, New Jersey, USA
 15. Record information.
  Name
  Rose E Hutton
  [Rosy E Hulton]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Greene, Missouri, USA
 16. Record information.
  Name
  Rosa L Hutton
  [Rose Waldock]
  Birth
  Residence
  1939 Kent, England
 17. Record information.
  Name
  Rosa Hutton
  [Rose Hutton]
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxxx Oxfordshire, England
  Residence
 18. Record information.
  Name
  Rosa Torres De Jorge
  [Rosa Fores De Jorge]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Comerio, Puerto Rico, USA
 19. Record information.
  Name
  Rose Degeorge
  [Rose De George]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xxxx xx Erie, Pennsylvania, USA
 20. Record information.
  Name
  Rose Degeorge
  [Rose De George]
  Birth
  Arrival
  Residence
 1. Birth
  abt 1880
  Italy
  Residence
  xxxx xxx xxxxx Queens
 2. Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx Douglas, Nebraska, USA
 3. [Rose St Goerge]
  Birth
  Massachusetts
  Residence
  1940
  Worcester, Worcester, Massachusetts, USA
 4. Birth
  xxx xxxx xxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xx Middlesex, Massachusetts, USA
 5. [Rose Stgeorge]
  Birth
  xxxx xxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xx Middlesex, Massachusetts, USA
 6. Children
  xxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx London, England
  1901 England Census
  1900s (Decade)
 7. Birth
  xxxxx xxxxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxx Bergen, New Jersey, USA
 8. Birth
  Missouri
  Residence
  1940
  Kaw, Kansas City, Jackson, Missouri, USA
 9. Mother
  xxxxx xxxxxx
  Father
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx Leicestershire, England
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Leicestershire, England
 10. Birth
  xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Leicestershire, England
 11. Father
  xxxxxx xxxxx
  Sibling
  xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kent, England
  1901 England Census
  1900s (Decade)
 12. Mother
  xxxxxxxx xxxxxx
  Father
  xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
  Sibling
  xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxx Norfolk, England
  Residence
  xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx Pembrokeshire, Wales
 13. Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx Worcester, Massachusetts, USA
 14. [Rose George]
  Birth
  xxx xxxx xxxxx
  Marriage
  xxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xx Passaic, New Jersey, USA
 15. [Rosy E Hulton]
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Greene, Missouri, USA
 16. [Rose Waldock]
  Birth
  xx xxx 1905
  Residence
  1939
  Kent, England
 17. [Rose Hutton]
  Birth
  xxxx xxxxxxxxxxx Oxfordshire, England
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx London, England
 18. [Rosa Fores De Jorge]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Comerio, Puerto Rico, USA
 19. [Rose De George]
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxx xx Erie, Pennsylvania, USA
 20. [Rose De George]
  Birth
  xxx xxxx xxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx New York, New York, USA