New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseElizabeth Tabitha Genette Gaither
   Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxx xxxxxxx
   Childrenxxxx xxxxx
   Birthxx xxx1843 Calloway, Kentucky, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxxTerry, Texas, USA
   ResidencexxxxFayette, Tennessee, USA

1-20 of 20,854
 1. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  Spouse
  Tabitha J Gaither
  Spouse Birth Year
  Spouse Birth Place
  NC
  Spouse
  Tabitha J Gaither
  Spouse Birth Year
  xxxx
  Spouse Birth Place
  NC
 2. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
 3. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
 4. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
 5. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace Jr
  [Tom Lovelace Jr]
  Birth
  Death
  [Tom Lovelace Jr]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxTexas
  Death
  xx xxx1998
 6. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxSomerset, England
  [Tomas Lovelace]
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxSomerset, England
 7. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxSomerset, England
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxSomerset, England
 8. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxSomerset, England
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxSomerset, England
 9. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxSomerset, England
 10. Record information.
  Name
  Thomas Lovelace
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  [Tomas Lovelace]
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxSomerset, England
 11. Record information.
  Name
  Thomas G Lovelace
  [Gerald Thomas Lovelace]
  [Tom T Lovelace]
  Birth
  Residence
  [Gerald Thomas Lovelace]
  [Tom T Lovelace]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxOregon, USA
 12. Record information.
  Name
  Thomas Clay Lovelace Jr
  [Lovelace Thomas Clay Jr]
  [Thomas C Lovelace Jr]
  [Tom T Lovelace Jr]
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxSouth Carolina, USA
  [Lovelace Thomas Clay Jr]
  [Thomas C Lovelace Jr]
  [Tom T Lovelace Jr]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxSouth Carolina, USA
 13. Record information.
  Name
  Thomas Eugene Lovelace
  [T E Lovelace]
  [Te E Lovelace]
  [Tom E Lovelace]
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxLouisiana, USA
  [T E Lovelace]
  [Te E Lovelace]
  [Tom E Lovelace]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxLouisiana, USA
 14. Record information.
  Name
  Thomas P Lovelace
  [T P Lovelace]
  [Tom P Lovelace]
  Birth
  Residence
  [T P Lovelace]
  [Tom P Lovelace]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxGeorgia, USA
 15. Record information.
  Name
  Thomas R Lovelace Jr
  [T R Lovelace Jr]
  [Tom R Lovelace Jr]
  Birth
  Residence
  [T R Lovelace Jr]
  [Tom R Lovelace Jr]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxTexas, USA
 16. Record information.
  Name
  Thomas P Lovelace II
  [T P Lovelace II]
  [Tom Lovelace II]
  Birth
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxGeorgia, USA
  [T P Lovelace II]
  [Tom Lovelace II]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxGeorgia, USA
 17. Record information.
  Name
  Salathiel Thomas Lovelace
  [S T Ltc Lovelace]
  [Salathiel Tom Lovelace]
  [Salathierl Tom Lovelace]
  Birth
  Residence
  [S T Ltc Lovelace]
  [Salathiel Tom Lovelace]
  [Salathierl Tom Lovelace]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxOklahoma, USA
 18. Record information.
  Name
  Thomas B Lovelace III
  [Tom Lovelace III]
  Residence
  [Tom Lovelace III]
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxTexas, USA
 19. Record information.
  Name
  Thomas B Lovelace
  [Tom Lovelace]
  Birth
  Residence
  [Tom Lovelace]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxNevada, USA
 20. Record information.
  Name
  Thomas Everett Lovelace III
  [Thomas E Lovelace III]
  [Tommy Lovelace III]
  Birth
  Residence
  [Thomas E Lovelace III]
  [Tommy Lovelace III]
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxMaryland, USA
Results 1-20 of 20,854
 per page