New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 13,615
 1. Record information.
  Name
  Sherman Sitton
  [Sherman Litton]
  Birth
  xxx1866 Tennessee, USA
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxx xxScott, Tennessee, USA
  [Sherman Litton]
  Birth
  xxx1866 Tennessee, USA
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxx xxScott, Tennessee, USA
 2. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Birth
  16 Jul 1867 Oneida, Scott County, Tennessee, United States of America
  Death
  10 Jul 1943 Rockwood, Roane County, Tennessee, United States of America
  Birth
  16 Jul 1867
  Oneida, Scott County, Tennessee, United States of America
  Death
  10 Jul 1943
  Rockwood, Roane County, Tennessee, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 3. Tennessee, U.S., Deaths and Burials Index, 1874-1955
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Spouse
  Eldora W Litton
  Mother
  Father
  Littleton Litton
  Birth
  xx xxx xxxxOnida, Tennessee
  Death
  xx xxx1943 Rockwood, Roane, Tennessee
  Residence
  Rockwood, Roane, Tennessee
  Spouse
  Eldora W Litton
  Mother
  xxxx xxxxx
  Father
  Littleton Litton
  Birth
  xx xxx xxxxOnida, Tennessee
  Death
  xx xxx1943 Rockwood, Roane, Tennessee
  Residence
  Rockwood, Roane, Tennessee
  Tennessee, U.S., Deaths and Burials Index, 1874-1955
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Child
  Relatives
  Birth
  Death
  Residence
  Child
  xxxxxx
  Relatives
  xxxxxxx xx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxxxx xxxxxxxxx
  U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxScott, Tennessee, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxScott, Tennessee, USA
 6. Record information.
  Name
  Sherman Lytton
  Birth
  Tennessee
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxPutnam, Tennessee, USA
  Birth
  Tennessee
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxPutnam, Tennessee, USA
 7. Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Birth
  Tennessee
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxMadison, Alabama, USA
  Birth
  Tennessee
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxMadison, Alabama, USA
 8. Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Residence
  1891 Scott, Tennessee, USA
 9. Tennessee, U.S., Death Records, 1908-1965
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Sherman Littan
  Birth
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxRoane, Tennessee, USA
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxRoane, Tennessee, USA
  Tennessee, U.S., Death Records, 1908-1965
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 10. U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Sherman Lytton
  Child
  Green
  Relatives
  Birth
  Death
  Residence
  Child
  Green
  Relatives
  xxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxxx xxxx
  Residence
  xxxxxxxxx
  U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 11. Record information.
  Name
  Sherman Littleton
  [Sherman Litton]
  Birth
  Abt 1866 Tennessee
  Residence
  xxxx xxx xxxxx xxxxxScott, Tennessee, USA
  [Sherman Litton]
  Birth
  Abt 1866
  Tennessee
  Residence
  xxxx xxx xxxxx xxxxxScott, Tennessee, USA
 12. Record information.
  Name
  Sherman Litton
 13. Tennessee, U.S., Death Records, 1908-1965
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Birth
  Tennessee, U.S., Death Records, 1908-1965
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 14. Record information.
  Name
  Mr. Sherman Litton
  Child
  Residence
  Child
  xxxxxxx xxxxxx
  Residence
  xxx xxxx xxxxxxxx xx
 15. Record information.
  Name
  Mr. Sherman Litton
  Child
  Residence
  Child
  xxxxxxx xxxxxx
  Residence
  xxx xxxx xxxx xxxx
 16. Record information.
  Name
  Mr Sherman Litton
  Child
 17. Record information.
  Name
  Sherman Lutton
  Birth
  xxx1865 Kansas, USA
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxBeaver, Pennsylvania, USA
  Birth
  xxx1865 Kansas, USA
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxBeaver, Pennsylvania, USA
 18. Record information.
  Name
  Sherman Litton
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1943
 19. Record information.
  Name
  Sherman Litton
 20. Record information.
  Name
  Sherman Litton
Results 1-20 of 13,615
 per page