New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseDaniel Sheler Rigney
   Fatherxxxx xxxxx xxxxx
   Motherxxx xxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxx xxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxPittsylvania, Virginia, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxVirginia, USA
   Residencexx xxx xxxx xxxxxxxxxPittsylvania, Virginia, USA

1-20 of 38,302
 1. Virginia, U.S., Death Records, 1912-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes Rigney
  [Lou Ella Oakes Oakes]
  Birth
  Death
  [Lou Ella Oakes Oakes]
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xxxxxxxxxVirginia, USA
  Virginia, U.S., Death Records, 1912-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  Lou E Oakes
  [Lon E Oakes]
  Birth
  xxx1895 Virginia, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxPittsylvania, Virginia, USA
  [Lon E Oakes]
  Birth
  xxx1895 Virginia, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxPittsylvania, Virginia, USA
 3. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Lou Ella Rigney
  Birth
  27 Oct 1895
  Death
  5 Oct 1973
  Birth
  27 Oct 1895
  Death
  5 Oct 1973
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. Record information.
  Name
  Ella Rigney
  [Ella Oakes]
  Birth
  Virginia
  Residence
  1920 Callands, Pittsylvania, Virginia, USA
  [Ella Oakes]
  Birth
  Virginia
  Residence
  1920
  Callands, Pittsylvania, Virginia, USA
 5. Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes
  Birth
  Death
  x xxx1973
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx1973
 6. Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes
  Birth
  Death
  xxx x1973
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1973
 7. Virginia, U.S., Death Records, 1912-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Lou E Rigney
  Birth
  Death
  x xxx1973 Danville, Virginia, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1973 Danville, Virginia, USA
  Virginia, U.S., Death Records, 1912-2014
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 8. Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes
  Birth
  Death
  xxx x1973
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1973
 9. Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes
  Birth
  Death
  xxx x1973
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx x1973
 10. Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes
  Birth
  Death
  xxx1973
 11. Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes Rigney
  Birth
  Death
  xxx x1973
 12. Record information.
  Name
  E Oakes
  [Elmo Tracy Oakes]
  Birth
  Death
  xxx1973
  [Elmo Tracy Oakes]
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx1973
 13. Record information.
  Name
  Lou Ella Oakes
  Marriage
  xxx xxxxPalm Beach, Florida, USA
  Marriage
  xxx xxxxPalm Beach, Florida, USA
 14. Record information.
  Name
  Lou E Oakes
  Spouse
  Larry D Chapin
  Divorce
  xxx xxxxAlameda
  Spouse
  Larry D Chapin
  Divorce
  xxx xxxxAlameda
 15. Record information.
  Name
  Lou Ella Rigney
 16. The Bee (Danville, Virginia)
  Newspapers

  Showing 3 of 7 matches found on this image.

  Record information.
  Publication
  1 Jun 1925 Danville, Virginia

  Showing 3 of 7 matches found on this image.

  Publication
  1 Jun 1925
  Danville, Virginia
 17. The Bee (Danville, Virginia)
  Newspapers

  Showing 2 of 9 matches found on this image.

  Record information.
  Publication
  30 Jan 1925 Danville, Virginia

  Showing 2 of 9 matches found on this image.

  Publication
  30 Jan 1925
  Danville, Virginia
 18. The Bee (Danville, Virginia)
  Newspapers

  Showing 3 of 6 matches found on this image.

  Record information.
  Publication
  3 May 1928 Danville, Virginia

  Showing 3 of 6 matches found on this image.

  Publication
  3 May 1928
  Danville, Virginia
 19. The Bee (Danville, Virginia)
  Newspapers

  Showing 2 of 8 matches found on this image.

  Record information.
  Publication
  5 Aug 1976 Danville, Virginia

  Showing 2 of 8 matches found on this image.

  Publication
  5 Aug 1976
  Danville, Virginia
 20. The Bee (Danville, Virginia)
  Newspapers

  Showing 2 of 4 matches found on this image.

  Record information.
  Publication
  17 Oct 1953 Danville, Virginia

  Showing 2 of 4 matches found on this image.

  Publication
  17 Oct 1953
  Danville, Virginia
Results 1-20 of 38,302
 per page