New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 270,143
 1. Record information.
  Name
  William E Mayo
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxWashington, Arkansas, USA
  Birth
  xxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxWashington, Arkansas, USA
 2. Record information.
  Name
  Caroline Ann E May
  Birth
  Birth
  xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxLondon, England
 3. Record information.
  Name
  Henry Charles E May
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxKent, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxKent, England
 4. Record information.
  Name
  Hugh Francis E May
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxKent, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxKent, England
 5. Record information.
  Name
  Mary Ann E May
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxBerkshire, England
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxBerkshire, England
 6. Record information.
  Name
  Margaret E May
  Birth
  Residence
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxx
  Residence
  xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
  U.S., Quaker Meeting Records, 1681-1935
  Birth, Baptism & Christening
 7. Record information.
  Name
  Margaret E May
  Birth
  Residence
  Birth
  xx xxx xxxx
  Residence
  xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
  U.S., Quaker Meeting Records, 1681-1935
  Birth, Baptism & Christening
 8. Record information.
  Name
  E. May
  Birth
  Departure
  Residence
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Departure
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxDeutschland (Germany)
  Residence
  xxxxxxx
 9. Record information.
  Name
  E May
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxxEngland
  Arrival
  xx xxx xxxxBoston, Massachusetts, USA
  Residence
  xxxxxx
 10. Record information.
  Name
  L E May
  Marriage
  xx xxx xxxxKentucky, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxKentucky, USA
 11. Record information.
  Name
  W E Mays
  [W E May]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxWashington, Oregon, USA
  [W E May]
  Birth
  xxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxWashington, Oregon, USA
 12. Record information.
  Name
  Joseph E Way
  [Joseph E L Way]
  [Jose May]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  [Joseph E L Way]
  [Jose May]
  Birth
  xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
 13. Record information.
  Name
  William E. May
  Spouse
  Altia A. Sanderson
  Birth
  Marriage
  Spouse
  Altia A. Sanderson
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  E F May
  Spouse
  Nancy Powell
  Birth
  Marriage
  x xxx xxxxAlamance, North Carolina, USA
  Spouse
  Nancy Powell
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  x xxx xxxxAlamance, North Carolina, USA
 15. Record information.
  Name
  William E. May
  Marriage
  Residence
  Marriage
  xxx xxxx
  Residence
  xxx xxxx xxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Henry E. May Berry
  Marriage
  Residence
  Marriage
  xxx xxxx
  Residence
  xxxxxxx x xxx
 17. Record information.
  Name
  E May
  Birth
  Residence
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx
  Residence
  xxxx
 18. Record information.
  Name
  Mrs E May
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxSouthampton, England
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxx xxxxx xxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxSouthampton, England
 19. Record information.
  Name
  E May
  Birth
  Origin
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxSydney, New South Wales
  Birth
  xxx xxxx
  Origin
  xxxxxxx
  Departure
  xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxSydney, New South Wales
 20. Record information.
  Name
  Mr H E May
  Birth
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxLondon, England
  Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxx xxxxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxLondon, England
Results 1-20 of 270,143
 per page