New Search
1-20 of 20,105,464
 1. Record information.
  Name
  Katherine C Lankford
  Death
  Ohio, USA
  Death
  Ohio, USA
  Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998
  Wills, Estates & Guardian Records
 2. Record information.
  Name
  Katherine Longeyow
  [Catherina Longeyow]
 3. Record information.
  Name
  Catharine Lankford
 4. Record information.
  Name
  Katharine
  Spouse
  Nicholas ...Ton
  Children
  Spouse
  Nicholas ...Ton
  Children
  xxxxx xxxxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Katherine Le Massurier
  [Catherina Le Massurier]
  Baptism
  [Catherina Le Massurier]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxJersey
 6. Record information.
  Name
  Katherine Langer
  [Catherina Langer]
  Baptism
  [Catherina Langer]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxJersey
 7. Record information.
  Name
  Katherine Germaine
  [Catherina Germaine]
  Baptism
  [Catherina Germaine]
  Baptism
  xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxJersey
 8. Record information.
  Name
  Catherina Mielah
  [Katherine Mielah]
  Baptism
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
  [Katherine Mielah]
  Baptism
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
 9. Record information.
  Name
  Catherina Throckmorton
  [Katherine Throckmorton]
  Baptism
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
  [Katherine Throckmorton]
  Baptism
  xx xxx xxxxGloucestershire, England
 10. Record information.
  Name
  Katherine Knigs
  [Catherina Knigs]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxSomerset, England
  [Catherina Knigs]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxSomerset, England
 11. Record information.
  Name
  Catherina Lawrance
  [Katherine Lawrance]
  Baptism
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
  Vital
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
  [Katherine Lawrance]
  Baptism
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
  Vital
  xx xxx xxxxDerbyshire, England
 12. Record information.
  Name
  Katherine Bastable
  [Catherina Bastable]
  Baptism
  [Catherina Bastable]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxSomerset, England
 13. Record information.
  Name
  Katherine Hugar
  [Catherina Hugar]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxSomerset, England
  [Catherina Hugar]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxSomerset, England
 14. Record information.
  Name
  Katherine Sowley
  [Catherina Sowley]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxSomerset, England
  [Catherina Sowley]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxSomerset, England
 15. Record information.
  Name
  Katherine Hall
  [Catherina Hall]
  Baptism
  [Catherina Hall]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxNorthamptonshire, England
 16. Record information.
  Name
  Katherine Wade
  [Catherina Wade]
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxxNorthamptonshire, England
  [Catherina Wade]
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxxNorthamptonshire, England
 17. Record information.
  Name
  Katherine Knowles
  [Catherina Knowles]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxNorthamptonshire, England
  [Catherina Knowles]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxNorthamptonshire, England
 18. Record information.
  Name
  Katherine Siggsworth
  [Catherina Siggsworth]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxNorthamptonshire, England
  [Catherina Siggsworth]
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxNorthamptonshire, England
 19. Record information.
  Name
  Katherine
 20. Record information.
  Name
  Katharine
  Spouse
  Nicolas Weber
  Children
  Spouse
  Nicolas Weber
  Children
  xxxxxx xxxxx
Results 1-20 of 20,105,464
 per page