New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 12,963
 1. Father
  xxxxxxx xxxxx
  Baptism
  xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 2. Father
  xxxxxx xxxxx
  Baptism
  xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Miklós Tóth
  Children
  Spouse
  Miklós Tóth
  Children
  xxxxxxxx xxxx
 4. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Marton Papp
  Children
  Spouse
  Marton Papp
  Children
  xxxxxxx xxxx
 5. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  István Godény
  Children
  Spouse
  István Godény
  Children
  xxxxx xxxxxx
 6. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  György Palyi Nagy
  Children
  Spouse
  György Palyi Nagy
  Children
  xxxxx xxxxx xxxx
 7. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  József Molnár
  Children
  Spouse
  József Molnár
  Children
  xxxxx xxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Imre Lévai
  Children
  Spouse
  Imre Lévai
  Children
  xxxxxx xxxxx
 9. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Mihály Vég
  Children
  Spouse
  Mihály Vég
  Children
  xxxx xxx
 10. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  István Nyakas
  Children
  Spouse
  István Nyakas
  Children
  xxxxx xxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Péter Balog
  Children
  Spouse
  Péter Balog
  Children
  xxxxx xxxxx
 12. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  István Tosnor
  Children
  Spouse
  István Tosnor
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  János Varga
  Children
  Spouse
  János Varga
  Children
  xxxxx xxxxx
 14. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  János Szantó
  Children
  Spouse
  János Szantó
  Children
  xxxxxx xxxxxx
 15. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Mihály Szabó
  Children
  Spouse
  Mihály Szabó
  Children
  xxxxxx xxxxx
 16. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  József Sebök
  Children
  Spouse
  József Sebök
  Children
  xxxxxx xxxxx
 17. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Jósef Sebök
  Children
  Spouse
  Jósef Sebök
  Children
  xxxxxxx xxxxx
 18. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  János Mészáros
  Children
  Spouse
  János Mészáros
  Children
  xxxxx xxxxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Jósef Sebök
  Children
  Spouse
  Jósef Sebök
  Children
  xxxxx xxxxx
 20. Record information.
  Name
  Katalin Varga
  Spouse
  Jósef Sebök
  Children
  Spouse
  Jósef Sebök
  Children
  xxxxx xxxxx
Results 1-20 of 12,963
 per page