New Search
1-20 of 1,206
 1. Record information.
  Name
  John Ingleby
  Baptism
  Baptism
  xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Record information.
  Name
  John Ingolby
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  John Ingilby
  Civil
  Civil
  x xxx xxxx xxxxxxxxx
  Yorkshire, England, Quarter Session Records, 1637-1914
  Court, Governmental & Criminal Records
 4. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby
  Civil
  Residence
  Civil
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxx
  Yorkshire, England, Quarter Session Records, 1637-1914
  Court, Governmental & Criminal Records
 5. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby
  Civil
  Residence
  Civil
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxx
  Yorkshire, England, Quarter Session Records, 1637-1914
  Court, Governmental & Criminal Records
 6. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Baronet
  Civil
  Residence
  Civil
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxx
  Yorkshire, England, Quarter Session Records, 1637-1914
  Court, Governmental & Criminal Records
 7. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 9. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  xxxJohn Ingilby
  Residence
 10. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bt
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bt
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 12. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 15. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 17. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Baronet
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 18. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Sir John Ingilby Bart
  Other
  Residence
  Other
  xxx xxxx xxxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx
 20. Other
  xx xxxx xxxxxxx xx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxx
Results 1-20 of 1,206
 per page