New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 21,400
 1. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Spouse
  Anna Maria Eisen
  Mother
  Maria Magdalena Siel
  Father
  Birth
  Marriage
  Spouse
  Anna Maria Eisen
  Mother
  Maria Magdalena Siel
  Father
  xxxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 2. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 3. Record information.
  Name
  Johann Benjamin Paulus
 4. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 5. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Mother
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 6. Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 7. Record information.
  Name
  Johann Benjamin Paulus
  Spouse
  Dorothea Rohr
  Marriage
  Spouse
  Dorothea Rohr
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 8. Record information.
  Name
  Johann Benjamin Paulus
 9. Record information.
  Name
  Johannes Paulus
  [John Paulus]
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  [John Paulus]
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 10. Record information.
  Name
  Johann Benjamin Paulus
 11. Record information.
  Name
  Johann Paulus
 12. Record information.
  Name
  Johann Paulus
 13. Record information.
  Name
  Johann Paulus
 14. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Spouse
  Anna Maria Specht
  Marriage
  Spouse
  Anna Maria Specht
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 15. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Birth
  Death
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxBaden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxBaden (Baden-Württemberg), Preußen
 16. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 17. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
  Spouse
  Anna Maria Spechtin
  Mother
  Father
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Spouse
  Anna Maria Spechtin
  Mother
  xxxx xxxxx xxxxxx
  Father
  xxxxxxxx xxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxFreistett, Baden (Baden-Württemberg), Deutschland (Germany)
 18. Record information.
  Name
  Johann Benjamin Paulus
 19. Record information.
  Name
  Johann Paulus
 20. Record information.
  Name
  Benjamin Paulus
Results 1-20 of 21,400
 per page