New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseMartha Jane Squire Bray
   Fatherxxxx xxxxx
   Motherxxxx xxxx xxxxxxx
   Childrenxxx xxxxx
   Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxNew South Wales, Australia
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxNew South Wales, Australia
   Residencexxxx xxxxxxxxNew South Wales, Australia

1-20 of 11,327
 1. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 2. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 3. Australia, Death Index, 1787-1985
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Benjamin Cramp
  Death
  Death
  xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
  Australia, Death Index, 1787-1985
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 5. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 6. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
  Birth
  x xxx xxxx
  Death
  xx xxx1917
 7. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
  Birth
  x xxx xxxx
  Death
  xx xxx1917
 8. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
  Birth
  x xxx xxxx
  Death
  xx xxx1917
 9. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
  Birth
  x xxx xxxx
  Death
  xx xxx1917
 10. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
  Birth
  x xxx xxxx
  Death
  xx xxx1917
 11. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 12. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 13. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 14. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1917
 15. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 16. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  Death
 17. Record information.
  Name
  Benjamin Cramp
  Spouse
  Martha Jane Squire Bray
  Marriage
  Spouse
  Martha Jane Squire Bray
  Marriage
  xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
 18. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  May 1 1840
  Death
  May 29 1917
 19. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  May 1 1840
  Death
  May 29 1917
 20. Record information.
  Name
  Benjamin Josiah Cramp
  Birth
  May 1 1840
  Death
  May 29 1917
Results 1-20 of 11,327
 per page