New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseElias Eby
   Fatherxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
   Motherxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxxWaterloo, Ontario, Canada
   Residencexxxx xxxxxxxxxWaterloo, Ontario, Canada

1-20 of 180,608
 1. Record information.
  Name
  Anna Weber
  Spouse
  Elias Eby
  Mother
  Veronica Martin
  Father
  Spouse
  Elias Eby
  Mother
  Veronica Martin
  Father
  xxxxxxxx xxxxx
 2. Record information.
  Name
  Anna Weber
  Parent
  Sibling
  Birth
  Death
  x xxx1877
  Parent
  xxxxxxxx xxxxx
  Sibling
  xxxx xxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  x xxx1877
 3. Record information.
  Name
  Anna Eby
  Birth
  Death
  x xxx1877 Waterloo, Ontario, Canada
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx
  Death
  x xxx1877 Waterloo, Ontario, Canada
  Ontario, Canada, Deaths and Deaths Overseas, 1869-1948
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. Record information.
  Name
  Anna M Weber
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxMarion, Missouri, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxMarion, Missouri, USA
 5. Record information.
  Name
  Anna Boger
  Birth
  Death
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx xxxx xx xxx xxxxx
 6. Record information.
  Name
  Anna Weber
  Spouse
  Elias Eby
  Children
  Annie Eby
  Spouse
  Elias Eby
  Children
  Annie Eby
 7. Record information.
  Name
  Anna M Weber
 8. Record information.
  Name
  Anna M Weber
  Birth
  Death
  xxx1875 Kings, New York, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx1875 Kings, New York, USA
 9. Record information.
  Name
  Anna Weber
  Birth
  Death
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
 10. Record information.
  Name
  Anna M Weber
  Birth
  Arrival
  xxx xxxxBaltimore, Maryland
  Birth
  xxxx
  Arrival
  xxx xxxxBaltimore, Maryland
 11. Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
 12. Record information.
  Name
  Anna M. Weber
  Birth
  Origin
  Germany
  Arrival
  Destination
  Birth
  xxxx
  Origin
  Germany
  Arrival
  xx xxx xxxx
  Destination
  xxx
 13. Record information.
  Name
  Ann Webber
  Birth
  Death
  xxx1877 Devonshire, United Kingdom
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx1877 Devonshire, United Kingdom
 14. Record information.
  Name
  Ann M Weber
  Birth
  Arrival
  xxx xxxxBaltimore, Maryland
  Birth
  xxxx
  Arrival
  xxx xxxxBaltimore, Maryland
 15. Record information.
  Name
  Ann M. Weber
  Origin
  Departure
  Arrival
  xx xxx xxxxBaltimore
  Origin
  xxxxxxxxxx
  Departure
  xxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxBaltimore
 16. Record information.
  Name
  Anna M. Weber
 17. Record information.
  Name
  Anna Weber
  Birth
  Origin
  Departure
  Arrival
  Birth
  xxx xxxx
  Origin
  xxxxxx
  Departure
  xxxxxxx
  Arrival
  x xxx xxxx
 18. Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Anna Margrethe Weber
  Birth
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxHessen (Hesse), Deutschland (Germany)
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxHessen (Hesse), Deutschland (Germany)
  Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 19. Record information.
  Name
  Anne Weber
  Birth
  Birth
  x xxxx xxxx
Results 1-20 of 180,608
 per page