New Search
1-20 of 5,414
 1. Record information.
  Name
  Andreas Szemán
  Father
  Baptism
  Father
  xxxxxxxxx xxxxxx
  Baptism
  x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 2. Record information.
  Name
  Andr. Szeman
  Spouse
  Maria Paulovszki
  Children
  Spouse
  Maria Paulovszki
  Children
  xxxx xxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Maria Lukats
  Children
  Spouse
  Maria Lukats
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 4. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Maria Hornyak
  Children
  Spouse
  Maria Hornyak
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 5. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Mar Suhaj
  Spouse
  Mar Suhaj
 6. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Ely Kocsiss
  Children
  Spouse
  Ely Kocsiss
  Children
  xxxxxxxxx
 7. Record information.
  Name
  Andr Szemán
  Spouse
  Elis Szanyézlo
  Children
  Spouse
  Elis Szanyézlo
  Children
  xxxxxxxxx xxxxxx
 8. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Juliana Kender
  Children
  Spouse
  Juliana Kender
  Children
  xxxxx xxxxxx
 9. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Elis Mezey
  Children
  Spouse
  Elis Mezey
  Children
  xxxxxxxxx xxxxxx
 10. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Cathar Tooth
  Children
  Spouse
  Cathar Tooth
  Children
  xxxxxxxxx xxxxxx
 11. Record information.
  Name
  Andr. Szeman
  Spouse
  Anna Liszak
  Children
  Spouse
  Anna Liszak
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 12. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Elizab Mako
  Children
  Spouse
  Elizab Mako
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Maria Porgo
  Children
  Spouse
  Maria Porgo
  Children
  xxxx xxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Anna Kormos
  Children
  Spouse
  Anna Kormos
  Children
  xxxxxxxx xxxxxx
 15. Record information.
  Name
  Andr. Szeman
  Spouse
  Maria Bela
  Children
  Spouse
  Maria Bela
  Children
  xxxxxx xxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Maria Vintvan
  Children
  Spouse
  Maria Vintvan
  Children
  xxxxx xxxxxx
 17. Record information.
  Name
  Andr. Szeman
  Children
  Children
  xxxxx xxxxxx
 18. Record information.
  Name
  Andr. Szeman
  Spouse
  Anna Liszak
  Children
  Spouse
  Anna Liszak
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Andr Szeman
  Spouse
  Maria Majoros
  Children
  Spouse
  Maria Majoros
  Children
  xxxxxxxx xxxxxx
 20. Record information.
  Name
  Andr Szemán
  Spouse
  Elis Szanyiszló
  Children
  Spouse
  Elis Szanyiszló
  Children
  xxxxxxx xxxxxx
Results 1-20 of 5,414
 per page