New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseLouis Joseph Pero
   Fatherxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxx xxxxx
   Childrenxxxxxxx xxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxx xxxxxIosco, Michigan, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxGenesee, Michigan, USA
   Residencexxxx xxxxxxGenesee, Michigan, USA

1-20 of 3,386
 1. Record information.
  Name
  AIMERY I CT de Chastellerault
  Birth
  Death
  xxx x1151
 2. Record information.
  Name
  AIMERY I CT de Chastellerault
  Birth
  Death
  xxx x1151
 3. Record information.
  Name
  AIMERY I CT de Chastellerault
  Birth
  Death
  xxx x1151
 4. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery I De Chastellerault
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 5. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery I De Chastellerault
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 6. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery I De Chastellerault
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 7. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery I De Chastellerault
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Birth
  1075
  Death
  7 Nov 1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 8. Record information.
  Name
  Aimery I De Chastellerault
  Birth
  1075
  Death
  Nov 7 1151
 9. Record information.
  Name
  Aimery I De Chatellerault,
  Birth
  Death
  xxx x1151
 10. Record information.
  Name
  Aimery (Almeric) I, VICOMTE de CHATELLERAULT
  Birth
  Death
  x xxx1151
 11. Record information.
  Name
  Aimery (Almeric) I de Rochefoucauld Vicomte de Châstellerault
  Birth
  Death
  xxx x1151
 12. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 13. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 14. Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
 15. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 16. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 17. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 18. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 19. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 20. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Aimery aka Almeric I Chatellerault*
  Birth
  Death
  x xxx1151
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  x xxx1151
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
Results 1-20 of 3,386
 per page