Search for content in message boards

Anyone know Norwegian who can translate the following? Google translate just doesn't help!!!!

Replies: 3

Anyone know Norwegian who can translate the following? Google translate just doesn't help!!!!

Posted: 1385516767000
Classification: Query
Surnames: Marit Baardsdatter
Første rydderne på Tennes,flyttet fra tromsø til tennes Biography Skifte etter Marit ble holdt 23. november 1751 og alle barna var da myndige og gifte. Skiftet, som bl.a. nevner hus, fe og gangklær, hadde en netto på 15 daler, 2 ort og 12 skilling til deling mellom enkemannen Lars og barna. Vilhelm Martinsen, Vaar Slekt, s. 12. "Hans Andersen og hans to hustruer Kristianne Hansdatter og Birgitte Johannesdatter. Deres forfedre, slekt og etterkommere.". Sammen med datteren og svigersønnen slo Lars og Marit seg ned på Indre Tennes. Heller ikke de hadde noen skriftlig tillatelse til å slå seg ned. De henviste til muntlig tillatelse fra godsforvalterens fullmektig (M. Hvid?), og også de fikk fortsatt sitte på den jorda som de hadde ryddet. Skifte etter Marit ble holdt 23. november 1751, og alle barna var da myndige og gifte. Deres barn var: 1. Jacob. 2. Baard. 3. Anne. 4. Malene 5. Gertrud. 6. Kirsen -------------------- 1Vilhelm Martinsen, Vaar Slekt, s. 12. "Hans Andersen og hans to hustruer Kristianne Hansdatter og Birgitte Johannesdatter. Deres forfedre, slekt og etterkommere.". 2Nils Johan Fosli. 3Nils Johan Fosli. Sammen med datteren og svigersønnen slo Lars og Marit seg ned på Indre Tennes. Heller ikke de hadde noen skriftlig tillatelse til å slå seg ned. De henviste til muntlig tillatelse fra godsforvalterens fullmektig (M. Hvid?), og også de fikk fortsatt sitte på den jorda som de hadde ryddet. Skifte etter Marit ble holdt 23. november 1751, og alle barna var da myndige og gifte. Deres barn var: 1. Jacob. 2. Baard. 3. Anne. 4. Malene 5. Gertrud. 6. Kirsen -------------------- Marith og Lars hadde følgende barn (minst): Ca. 1699: Jacob, til gården Skittenelv i Vågnes, gift med Kirsten Endresdatter fra Ulsfjord. Ca. 1701: Baard, overtok en del av Seljelvnes i 1749. Ca. 1703: Anne. Ca. 1709: Malene, gift med Anders Andersen Tennæs Gammelgaard. Gertrud. Ca. 1715: Kirsten, gift med Nils Haldorsen Tennæs Indre. Ved Sommertinget i 1721 ble Marith innkalt som vitne av Hemming Rynildsen på Sandnes i striden med Jens Villumsen «Klokker»: «Anno=1721 d=16 Juny blev paa Noergrundfiord holdet et Sædvanligt leedingsberg og sageting med ganskee Helgøe Ting'st: almue og blev Retten sammetiid administrerit af Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning ... Lars Ols: qvinde paa Søer Langenes Marrite Baarsdatter fremstoed, og Effter Eds afleggelse, bekiende og udsiger hun, at som hun og sin Mand gich fra kirchen, var Jens Villums: gaaet før dem i vejen og leede tvende smale Creatur Nemlig 2 vejere, og hun og sin mand som Effter gich Naade ham, da siger hendis mand til hende, hielp ham og kiør paa for ham, hvilchet hun og saa giorde, og fulde ham alt hiem til sit huus, saasom deris til sit hiem og loed der frem, og da Jens var hiemkommet med Creaturene, da siger hun at hun saae at Jens merchet dend ene vejer thi dend anden var tilforn merchet, Begge disse Creatur bekiender hun, at hand har faaet dem udj Tromsø Præstegaard, iblant deris Creatur, videre blev vidnet tilspurdt om hun veed og kand sige at disse Creatur var Joen? Nielsen paa Langenes tilhørrig, og om Jens Villums: haffte taget dem fra ham, dertil hun svarede Nej aldelis iche noget der om at vere vidende, End meere blev tilspurdt hvor lenge det kand vere sidet det blev skeedt eller er passerit, derpaa hun giorde ? denne beRetning at hendis første barn var ? 23 aar gl: Nu, og det 2det 21 aar, saa og det 3de 19 aar gl: til denne tid og imellom fattedis andet og 3de barn da var det at dette blev passerit, hvor af da kand forfares det at vere 20 aar siden omtrent. videre hafde hun iche at vidne.» Det ble avholdt skifte etter Marit på Tennæs i Helgøy tinglag 23.11.1751, alle barna var da myndige og gifte. Skiftet, som bl.a. nevner hus, fe, og gangklær, hadde en netto på 15 daler, 2 ort, og 12 shilling til deling mellom enkemannen Lars og barna: «Sal: Marit Baarsdaatter Tennes i Balsfj: Ao 1751 dend 23 Novembr: skede Registering og Vurdering efter Sal: Marit Baarsdaatter, som Boede paa Tennes i Balsfiorden til paafølgende Skifte og Deeling imellem Hendis efterladte Mand Lars Olsen og med Sammen havende Børn, neml: Jacob Larsen, Baard Larsen, Anne Larsdr: Mallene Larsdr: Giertrud Larsdr: og Kirsten Larsdr: som ere alle gifte og myndige, Dette Stervboe Befandtes som følger: .... Naar foreskrevne udlæg fragaar dette Boes Beløb, bliver i Behold 15 rd: 2 mark 1 sh:, deraf tager Enkemanden Lars Olsen den Halve Deel som er 7 rd: 4 mark 6 sh: hvor tilsammen er udlagt: .... Den anden Halve Deel som og er 7 rd: 4 mark 6 sh: deles imellem samtl: Børn, hvoraf kommer paa en Broderlod 1 rd: 5 mark 8 sh: og en Systerl: 5 mark 12 sh: hvortil enhver er udlagt: Tekst: Tore Nygaard Kilder: Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 174. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne», folio 163. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravne», 1. mikrofilmkort, 1. rad, 6. kolonne (folionr. mangler). Justisprotokoll Helgøy tingsted 1721 - folio 348-49, transkribert av Nord-Troms Museum. Skifteprotokoll Tromsø nr. 5, 1745-1751, folio 111 (ikke filmet). Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 99. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.
SubjectAuthorDate Posted
Kate158221 1385516767000 
thoraway 1385558199000 
peder27 1385640329000 
Nina_Karlsen 1387849875000 
per page

Find a board about a specific topic