Search for content in message boards

Pacor von Karstenfels und Hegyalja (Hegyalia?)

Replies: 5

Re: Pacor von Karstenfels und Hegyalja

Posted: 1099688237000
Classification: Query
Michelle,

I copied here most of the 3 entries of Pacor from: http://www.arcanum.hu/gesta/ a collection of interlinked Hungarian family history databases. The only thing missing is the Family Tree drawing at the end of entry 3. If you want to save the drawing, I urge you to do it before the weekend, because they're taking it off from the website. Just type in "pacor" at "Keresés", and do nothing except click on "Mehet". In the bottom of the page you'll find the 3 entries, click on the third, you'll see the Family tree drawing.
Good luck, and let me know if you need Hungarian translation.
Joseph

1.(Pacor) in the text, partial entry of:
"Mangesius Frigyes, nyugalmazott cs. és ki. altábornagy és volt honvéd dandár-parancsnok, szül. Medgyesen (Nagy-Küküllõ) 1830-ban.

1867. címzetes õrnagyként Medgyesre telepedett. A honvédség felállításakor azonban másodszor ajánlá fel szolgálatait s a 22. honvéd zászlóalj parancsnokaként lényeges részt vett ez új intézmény szervezésében és népszerûsítésében. 1871. alezredes, 1876. ezredes s a 76. honvéd dandár parancsnokává lépett elõ. 1881. tábornok lett s a kolozsvári 75. honvéd gyalogdandár parancsnokaként a gyakran hónapokig betegeskedõ kerületi parancsnokot (Pacor) helyettesítette s több éven át a marosvásárhelyi honvéd sátortábor õszi gyakorlatainak parancsnoka volt. 1886."

2.
Pacor Vilmos, tábornok, szül. Bártfán 1841 máj. 22-én. A szabadságharc idejében szülõivel Grazba átköltözködvén, 1851. a Graz melletti Waiz községben levõ cs. kir. 27. sorgyalogezred szerelõ intézetébe lépett, melybõl 1852. mint õrvezetõ a hainburgi hadapród-intézetbe vétetett föl; 1853. az ugyancsak a Graz melletti Strass községben levõ hadapród-intézetbe áthelyeztetvén, innét 1856. a bécsujhelyi akadémiába került; honnan 1859. mint hadnagy a cs. kir. 34. sorgyalogezredhez osztatott be. Ezzel az ezreddel 1863-1864. a dánok elleni hadjáratban mint zászlóaljsegédtiszt vett részt, 1866 elején pedig mint fõhadnagy a vezérkarhoz vezényelve, a poroszok elleni hadjárat alatt az 1. hadtest vezérkari osztályában volt beosztva. 1871. a 69. sorgyalogezredhez, 1873. a m. kir. honvédséghez áthelyeztetvén, ugyanez évben a cs. és kir. hadiskolába került; 1874. századossá kineveztetvén, 1875. a hadiskolának bevégeztével mint tanár a honvéd Ludovika-akadémiába áthelyeztetett; tanári minõségben itt töltött 5 év leteltével 1880. a II. honvéd kerületi parancsnokságnál kerületi segédtiszti minõségben Pozsonyba helyeztetett át, 1887. alezredessé történt elõléptetése után a 13. honvéd gyalog féldandárhoz mint zászlóaljparancsnok áthelyeztetvén, még ez évben ezen féldandár parancsnokságát átvette és részint mint ilyen, részint (új szervezés folytán) mint a 13. gyalogezrednek parancsnoka - 1890 máj. 1. ezredessé történt kinevezése mellett - 1891 okt. 1-ig a honvédségnél szolgált; ezen utóbbi idõben a közös hadsereghez áthelyeztetvén, 1895-ig mint a cs. és kir. 25. gyalogezred parancsnoka mûködött, mely év máj. 1. tábornokká kineveztetvén, ismét a m. kir. honvédséghez és pedig mint a 79. gyalog dandárnak parancsnoka beosztatott. Irodalmi téren P.-tól több katonai közelmény - ugy magyar mint német nyelven - jelent meg, melyek közül különösen felemlítendõk az általa kiadott és már a 4. kiadásban megjelent Harcászat és Taktika.


3..
Pacor (karstenfelsi és hegyaljai).

Az osztrák nemességet P. József kapta a „karstenfelsi” elõnévvel 1840. márcz. 23. A magyar nemességet „hegyaljai” elõnévvel – az atyjuktól öröklött osztrák nemesség, elõnév és czímer megtartása mellett – P. Albert ezredes 1876. okt. 22., P. Kálmán altábornagy 1894. febr. 22. és P. Vilmos vezérõrnagy 1894. márcz. 30-án kapták. – Olasz eredetü család, Görz vidékérõl származik. Tagjai többnyire a katonai pályán müködnek. – Czímer: vörös mezõben zöld halmon arany sárkány, a paizs jobb szögletében nap; sisakdisz: kardot tató könyöklõ kar; takarók: vörös-arany. – Leszármazás:

József *1787 X/26 Ranzianó † 1864 IV/23 Gráz õrnagy péchujfalusi Péchy Valburga 1833 III/19; Albert * 1834 I/30 Sátoraljaujhely † 1885 XI/23 Wien altábornagy 19873 VII/24 Hrbacze: Zurakowska Stefánia; Kálmán * 1839 I/26 Eperjes † 1897. XI/20. Wien altábornagy 1868 IX/5 Znaim: Fischer Lujza; Vilmos * 1841 V/22 Bártfa altábornagy 1868 V/23 Hecht Irma; István * 1875 XI/27 bukovinai helytartósági fogalmazó; József * 1869 VII/13 Znaim verzérkari alezredes 1911 IX/16 Aigen: Konthy Flóra; Vilma * 1870 VIII/19 1897 VI/15. Budapest: Fischer Dezsõ ezredes; Irén * 1873 IV/10 † 1908 V/26; Elvira * 1877 VIII/4 Budapest 1903 V/11 Sopron: adlerhorsti Bellmond Károly vezérkari ezredes; Valburga * 1869 IV/16 Prag 1894 II/3 Losoncz; Hegedüs Ede alezredes; Albertina * 1870 IV/30 Prag 1895 V/25 Losoncz: dr. petróczi Petróczy Zoltán tvszéki biró; Vilmos * 1871 V/23 Székesfehérvár tüzérszázados (elvált); Kálmán * 1876 VIII/14 Budapest alhadbiztos 1903 VIII/29 Wels: Lang Irma; Gyõzõ * 1879 V/21 Budapest százados 1) elvált 2) 1911 I/21 Losoncz Cserey Ilona; Ernõ * 1905 IV/18 Brixen; Vilmos * 1900 VI/19 Olmütz; Árpád * 1902 IX/17 Olmütz; Irma * 1905 II/19 Budapest; Kálmán * 1909 III/13 Budapest.


Vö. M N A. 102.; rcsk.

SubjectAuthorDate Posted
Michelle Ormerod 1098486567000 
TilmanB 1099670281000 
Michelle Ormerod 1099672043000 
KUPAN 1099688237000 
pacor55 1359484007000 
suzgames111 1382145553000 
per page

Find a board about a specific topic