World Archives Project: Vilka regler gäller för inskrivningen i World Archives Project?

From Ancestry.com Wiki
Jump to: navigation, search

Använda fälthjälp

Varje fält i formuläret har en beskrivning av vad och hur informationen som visas på bilden ska skrivas i det aktuella fältet. Fälthjälpen hittar du i ett verktyg i det nedre högra hörnet. Du kan även hitta den på projektets hjälpsida. Klicka på "Visa mer om detta projekt" på hjälpmenyn för att öppna projektsidan. På den här sidan ser du exempel på formulärtyper och beskrivningar av varje fält.

Fälthjälpen är speciell för varje projekt och innehåller de anvisningar som gäller för varje fält.

Uppdateras fälthjälpen med ny information?

Ja, om riktlinjerna ändras eller om du anser att anvisningarna i fälthjälpen skulle kunna formuleras på ett bättre sätt.

Vad är en post?

En post motsvarar en rad med information. När du skriver en enda rad med information från en bild, till exempel folkräkningar eller kriminalregister, så ska denna skrivas på en enda rad på det formulär som du använder. Om fler rader läggs till kommer dessa att skapa fler poster i indexet och på så sätt skapa en icke tillfredsställande redovisning av bilden.

Det finns samlingar som innehåller mer information än vad som kan registreras på en rad. Detta gäller till exempel om du registrerar en vigselannons och det finns två uppsättningar med föräldranamn på bilden, men bara ett fält för föräldranamn på formuläret. Här ska då bara en rad registreras för den här posten, vilket innebär att endast ett av föräldranamnen registreras. Viss information i bilden kommer därför inte att visas i indexet.

Kan jag ta bort en rad om jag lägger till en av misstag?

Ja, du kan ta bort en rad genom att klicka på ikonen Ta bort post.

Vilka fält ska registreras?

Det finns obligatoriska fält och de är markerade. Dessa fält innehåller information som ska finnas på alla poster. Om informationen inte finns ska fältet markeras med "tomt". Det kan på vissa formulärtyper finnas fält för poster som bara förkommer i vissa fall, men eftersom informationen inte är generell är det onödigt att markera alla som tomma om informationen inte finns. Om det finns ett fält och om det finns information i posten som passar, är det denna information som ska anges.

Det finns ofta information i posterna som det inte finns fält för. Även om det skulle vara lockande att ange mer information, ska du tänka på att den främsta anledningen till att vi inte frågar efter mer information är att det är ett register vi håller på att skapa. Informationen som vi samlar in ska vara sökbar.

Hur skriver jag namn som verkar vara förkortade?

Du kan alltid skriva namnen exakt så som du ser dem. Om det till exempel står "Wm" i en bild ska du skriva "Wm". Du får inte anta att förkortningen står för "William". Andra namnförkortningar som du ska vara observant på är bland annat "Jos" för "Joseph", "Chas" för "Charles", "Thos" för "Thomas", "Jno" för "Jonathan", "John" eller "Johann" och "Jas" för "James".

Samma riktlinjer gäller för efternamn som verkar vara förkortade. Du ska bara ange posterna så som de visas.

Hur skriver jag mellannamn?

Skriv mellannamnet i förnamnsfältet, efter förnamnet.

Hur skriver jag in prefix och suffix?

De flesta projekt innehåller ett fält för både prefix och suffix så att båda kan skrivas in när de visas. Det är ofta som man ser "Junior" och om det inte finns ett suffixfält kan du skriva "Junior" i efternamnsfältet, efter efternamnet och åtskilt med ett komma. I det fall då ett namn visas som "Randolph, Jack, Baron of Friedmar" och det inte finns något prefix- eller suffixfält, skrivs endast efternamnet "Randolph" och förnamnet "Jack". Om det finns fält för prefix och suffix, ska du skriva "Baron of Friedmar" i suffixfältet.

Hur ska alias anges?

Om det på formuläret finns ett fält för aliasnamn, vanligtvis i bilden inom parenteser, ska namnen anges i dessa fält. Namnet "John (Johann) Smith (Schmitt)" skrivs till exempel "John" i förnamnsfältet, "Smith" i efternamnsfältet och "Johann" i fältet för förnamnsalias och "Schmitt" i fältet för efternamnsalias.

Om det finns mer än ett aliasnamn i bilden, men bara ett fält för aliasnamn, ska övriga alias inte anges. Om det finns ett aliasnamn men inget fält för aliasnamn på formuläret, ska det inte anges. Ytterligare rader ska inte användas för aliasnamn.

Hur ska flicknamnet anges?

Om du upptäcker att posten innehåller ett flicknamn, ska du skriva både flicknamnet och efternamnet efter giftermålet i efternamnsfältet. "Mary Smith, nee Jones" ska skivas in som: Efternamn: Jones Smith, Förnamn: Mary.

Hur skriver jag in det som inte är namn, datum eller platser?

Det bästa är om du använder förslagen när du skriver in data i dessa fält. För fält för dödsorsak och yrke är det bäst att använda förslagen som visas när du börjar skriva in dina data.

Hur skriver jag olika tecken som visas i namn?

Om du har ett namn med en apostrof i, som exempelvis "O’Dell", ska du skriva det exakt så som du ser det. Detsamma gäller när du ser ett bindestreck, som exempelvis i namn som "Brown-Smith".

När du emellertid ser initialer ska du inte skriva in punkterna. Om du till exempel har "C.M." eller "Mrs." ska du skriva "C M" respektive "Mrs", men inte punkterna.

Om du har ett namn med ett blanksteg i namnet, till exempel "Mc Kay", ska du skriva namnet med blanksteget.

Ska jag förkorta månader, platser, kön och civilstånd?

Detta är exempel på ord som ska skrivas ut i sin helhet. "Dec." ska till exempel skrivas "December".

År


Årtalen ska alltid skrivas med fyra siffror när det är möjligt. Om året endast skrivs med två siffror ska du försöka avgöra vilket århundrade som händelsen inträffade. Det finns vanligtvis annan information i bilden så att det går att avgöra om det är 2008 eller 1908. Om det mot förmodan inte går att avgöra vilket århundrade som avses ska du endast skriva de båda årtalssiffrorna. Månader


Månader skrivs vanligtvis ut helt och hållet, även då de är förkortade, såvida inte annat anges i fälthjälpen. Kön


Skriv ut enligt förslaget du får; man, kvinna eller okänt.

Ska jag ändra om det på bilden står att hustrun är en man?

Nej, informationen ska registreras såsom den visas på bilden. Civilstånd


Om civilståndet är känt väljer du ett av förslagen som visas; gift, ogift, änka/änkeman, skild eller aldrig gift. Platser


Om bilden har en ofullständig platsangivelse och om jag känner till platsen, ska jag då skriva in den?

Nej, vi vill inte lägga till information som inte finns i underlaget som vi registrerar. Om det står "American" på korten, men om det i fälthjälpen står att jag ska ange landet, ska jag skriva USA då?

Nej, du ska skriva det som står på bilden.

Om det finns flera länder angivna hur skriver jag då in ytterligare länder?

Varje land ska åtskiljas med ett semikolon och ett blanksteg. Om det till exempel står "Great Britain" och "Ireland" ska du skriva det som "Great Britain; Ireland".

Om landet inte längre finns ska jag då skriva namnet på det aktuella landet?

Nej, du ska skriva det som står på bilden. Om det står "Prussia" ska du även skriva "Prussia" och inte "Tyskland".

Ska förkortningar skrivas ut så som de står eller ska de skrivas ut till fullo?

Såvida inte annat anges i fälthjälpen ska platser skrivas ut så som de visas.

Om jag vet att platsnamnet är felstavat, ska jag då rätta till det?

Generellt sätt nej, platsnamn ska inte korrigeras utan skrivas så som de visas på bilden.

Hur skriver jag in åldern?

När åldern visas i månader ska du skriva den med formatet antal månader genom 12. Om det till exempel står 8 månader i bilden ska du skriva 8/12. När ålder enbart skrivs med år, ska du enbart skriva av det. Om åldern visas i antal dagar som understiger en månad, t.ex. 13 dagar, skriver du 0. Om åldern till exempel anges i formatet 6 å 3 m 2 d, skriver du bara året. I detta exempel skriver du 6.

Om det står Minderårig ska jag då skriva in det?

Nej, endast tal ska skrivas i åldersfältet.

Ska jag skriva ? eller * om det inte går att tolka tecknen?

Nej, men ? (frågetecken) och * (asterisk) kan vara användbara när du söker bland förslagen. De kan också vara till stor hjälp när du försöker tolka handskriften. De får emellertid inte förekomma i text som registreras på formuläret.

Hur skriver jag internationella tecken?

Ibland måste du skriva in internationella tecken som inte finns på datorns tangentbord. För att skriva internationella tecken klickar du på ikonen Internationella tecken på menyraden precis ovanför formuläret där texten skrivs in. När fönstret Internationella tecken visas klickar du på tecknet som du vill använda och sedan på knappen Infoga.

Ska jag skriva in överstruken information?

Om informationen är överstruken utan någon ny information, ska du skriva av den överstrukna informationen. I annat fall skriver du den nya informationen.

Kan jag använda bara versaler?

Du ska använda sedvanliga skrivregler med stora och små bokstäver när du skriver in data från bilderna.

Kan jag ta information från en bild och skriva den i en annan?

Såvida inte annat anges i projektanvisningarna kan informationen inte tas från en bild och skrivas in i en annan.