-

Dutch Genealogy Terminology (Dutch to English)


A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z


Dutch Term Definition
  
aangenomen naam alias
aangetrouwde related by marriage
aankondiging announcement
aannemen to adopt
aanneming confirmation
aannemingsdag day of confirmation
aantal kinderen number of children
aanval stroke
aardrijkskundig woordenboek gazetteer
acht eight
achtenswaardig respectable, honorable
achtentwintig twenty-eight
achtentwintigste twenty-eighth
achterkleindochter great-granddaughter
achterkleinzoon great-grandson
achternaam family name, surname, last name
achterneef second cousin (male)
achternicht second cousin (female)
achtste eighth
achttien eighteen
achttiende eighteenth
adel nobility
adellijk noble
aderlating bloodletting
adresboek directory
advocaat notary, lawyer
afkomstig van, -uit coming from, native of
afkondigen to post banns
afkondigingen proclamations, banns
afschrift transcript
afstammeling in rechte lijn lineal descendant
afstammeling(en) descendant(s)
afstammingreeks ancestral line
akte certificate, deed, license
akte van overlijden death certificate
ald. (abbreviation for aldaar) at that place
aldaar at that place
algemeen general
alleen single
ambt office
ambt. (abbreviation for ambtenaar) civil servant
ambtenaar civil servant, official
anders genoemd alias, also known as
andersweer second cousin
April April
arbeider laborer
archief archive
audtante grandaunt
Augustus August
avond evening
Avondmaal communion, sacrament


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
baker dry nurse
bakker baker
bedelaar beggar
bedrijf business
begr. (abbreviation for begraven) buried
begraafboek register of burials, cemetry registry book, records of the graveyard
begraafplaats cemetry, graveyard
begrafenis burial, funeral
begraven buried, to bury
behoeftigden indigent
behoren to belong to
beide both
bejaard aged, old
bekende acquaintance
belasting taxation
belastingregisters tax rolls an registers
België Belgium
bemerking remarks
benadering approximation
ber. (abbreviation for beroep) occupation, trade
beraatdag day of burial
berg mountain
bericht message
berichten messages
beroep occupation, trade
beschrijving description
besnijdenis circumcision
bet-overgrootvader 2nd great-grandfather
bet-over-over grootvader 3rd great-grandfather
betuiging declaration
bevolking population
bevolkingregister civil registers, census records
bewaarder warden
bewijs certificate
bewijs van doop christening certificate
bewijs van overlijden death certificate
bewijs van trouwen marriage certificate
bgm. (abbreviation for bruidegom) bridegroom
bijl. (abbreviation for bijlage) addendum, appendix, annex
bijlage addendum, appendix, annex
bijlagen supplemental documents
bijzit mistress
biografie biography
bisdom diocese
bloeimaand May
boek book
boer farmer
boerenarbeider farmhand
boerenknecht farm worker
boom tree
bosbaas forester
bosch forest
boswachter forester
brd. (abbreviation for bruid) bride
broeder brother
broer brother
broer of zus sibling
broers en zussen siblings
bron source
brouwer brewer
brug bridge
bruid bride
bruidegom bridegroom
buitenechtelijk illegitimate, extra-marital
burgelijke administralie civil administration
burgelijke stand civil registration
burgemeester mayor
burger citizen
burgerboek citizenship book
burgerlijke ambtenaar civil registrar
burgerlijke stand civil registration, civil administration
burgerschap citizenship
buurman neighbor
buurtschap neighborhood


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
ca. (abbreviation for circa) about
circa about
d.t.b. (abbreviation for doop, trouw, begraaf) baptism. marriage, burial
d.t.b. registers church records, parish records
dag day
dag der begravenis burial day
dagelijks daily
dagen days
dagloner day laborer
dagteekening document date
dal valley
datum date
datum van publicatie date of publication
December December
deed did
deel volume
Deen Dane
Deens Danish
Denemarken Denmark
derde third
dertien thirteen
dertiende thirteenth
dertig thirty
dertigste thirtieth
des of the
dg. (abbreviation for dag) day
diarree diarrhea
dienst service
dienstbode servant
dienstmeisje servant girl
dienstsmeid maid
dinsdag Tuesday
diocees diocese
directe familie Immediate Family
dochter daughter
dominee minister
donderdag Thursday
dood death, dead
dood geboren stillborn
doodgraver grave digger
doodsakte death certificate
doop baptism, christening
doop ceel certificate of baptism
doop, trouw, begraaf baptism. marriage, burial
doopakte certificate of baptism
doopboek baptismal register, parish register
doopdag day of baptism
doopen christened
doopgetuige sponsor
doopheffer godfather
doophefster godmother
doopkind godchild
doopmoeder godmother
doopregister baptismal register, parish register
doopsgezinde Mennonite, Baptist
doopvader godfather
dopen to christen, baptize
dorp village
dr. (abbreviation for dochter) daughter
drie three
drieëntwintig twenty-three
drieëntwintigste twenty-third
drupped gout
Duits German (language)
Duitser German (person)
Duitsland Germany
duizend thousand
duizendste thousandth
duplicaat duplicate
dysenterie dysentery


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
echt marriage
echt kind legitimate
echtbreker adulterer
echtegenote wife
echtelieden spouses
echtgenoot husband
echtgenote wife
echtscheiding divorce
echtverbintenis marriage
edelman nobleman
eenendertig thirty-one
eenendertigste thirty-first
eenentwintig twenty-one
eenjarig annual
eergisteren day before yesterday
eerlijk honest
eerste first
eertijds formerly
eeuw century
ehelieden spouses
eigenaar proprietor
eigengeërfde freeholder
elf eleven
elfde eleventh
emigrant emigrant
emigranten register emigration file
emigratie papieren emigration records
erfenis inheritance
evangelisch evangelical
fabriek factory, mill
familie lijst family group sheet
familieleden relatives
familienaam surname, family name
familie-wapen coat of arms
Februari February
feestdag feast day, holiday
fiches index cards
florijn guilder
Fr.d.d. (abbreviation for Franse datum ) French Republican Calender date
Frankrijk France
Frans French
Franse datum French Republican Calender date


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
g.h.o. (abbreviation for geboorte-, huwelijks en overlijdensregisters) birth, marriage and death registers
geb. (abbreviation for geboren) born
geb.dat. (abbreviation for geboortedatum) date of birth
geboorte birth
geboorte-, huwelijks en overlijdensregisters birth-, marriage and deathregisters
geboorteakte civil birth record, birth certificate
geboortebewijs birth certificate
geboortedatum date of birth
geboorteplaats birth place
geboortetijd time of birth
geboortig born at, native of
geboren born, maiden name, née
gecr. (abbreviation for gecremeerd) cremated
gecremeerd cremated
ged. (abbreviation for gedoopt) baptized, christened
gedoopt baptized, christened
geelzucht jaundice
geestelijke priest, clergyman
geh. (abbreviation for gehuwd) married
gehucht hamlet
gehuwd married
geld money
gelijk same, alike, similar
gem. (abbreviation for gemeente) municipality or civil parish
gemeenschap community, township
gemeente town, municipality, parish
gemeenteraadslid councilman, town councilor
genaamt named
genealogie genealogy, pedigree
generatie generation
gepensioneerd retired
ger. (abbreviation for gereformeerd) protestant
gerechtelijk court
gerechtshof judicial court
gereformeerde Calvinist Reformed
gering small
gesch. (abbreviation for gescheiden) divorced
gescheiden divorced
geschenk deed, gift, present
geschiedenis history
gesl. (abbreviation for geslacht) gender, sex
geslacht gender, sex
geslachtsboom pedigree, family tree
gesn. (abbreviation for gesneuveld) be killed, fallen in battle
gesneuveld be killed, fallen (in battle)
gest. (abbreviation for gestorven) died, deceased, passed away
gestorven died, deceased, passed away
gestorven zonder nageslacht died without issue
get. (abbreviation for getuige) witness
getuige witness
getuigen witnesses
getuigen (doop) christening witness
getuigen (huwelijk) marriage witness
gewesen former
gezamelijke verwanten related to
gezegend blessed, the deceased
gezin immediate family
gezindheid religious affiliation
gezinsblad family group sheet
gezinslijst family group sheet
gezwel tumor
gezwollenheid swelling
gezworene juryman, person under oath
gilde registers guild records
gisteren yesterday
godsdienst religion
graaf count, earl
graafschap county, shire
graf grave, tomb
grasmaand April
grensgebied border, region
grondeigenaren property owners
groothandelaar trader, merchant
grootmoeder grandmother
grootouders grandparents
grootvader grandfather


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
halfbroeder half brother
halfbroer halfbrother
halfzus halfsister
halfzuster half sister
handel trade, occupation
handtekening signature
handwerksgezel journeyman
heel all, whole, entire
heer master, gentleman, Mr.
heerschappen gentry, lords
herbergier innkeeper
herder shepherd
herfstmaand September
hertog duke
hertogdom duchy
hertogin duchess
hervormde Dutch reformed
Hessisch Hessian
heuvel hill
hoer harlot
hoesten cough
honderd hundred
hooimaand July
houtvester forester
hsv (abbreviation for huisvrouw v) spouse of
huidziekte measles
huis house
huisgezin immediate family
huishouding household
huisland homeland
huisvrouw housewife
huw. (abbreviation for huwelijk) marriage, wedding, wedlock
huwelijk marriage
huwelijksaangifte notification of (intended) marriage
huwelijksaangiften marriage intention
huwelijksafkondiging marriage proclamation
huwelijksakte civil marriage record
huwelijksbijlagen appendices to the marriage record, marriage supplements
huwelijksdag day of marriage
huwelijksfeest wedding
huwen to marry


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
in leven living
ing. (abbreviation for ingenieur) civil engineer
ingekommen arrival, immigration
ingenieur civil engineer
ingezetenen citizen, occupants
inhoud contents
inwoner inhabitant, citizen
Italiaans Italian
Italië Italy
j. or jr. (abbreviation for jaar or junior) year or junior
j.d (abbreviation for jonge dochter) daughter, unmarried woman
j.m (abbreviation for jonge man) young man, unmarried man
ja yes
jaar year
jaarlijks annual, yearly
jager hunter
Januari January
jaren Years
jicht gout
jonge dochter daughter, unmarried woman
jonge man young man, unmarried man
jongeling a youth, unmarried man
jongen boy
jongste youngest
Jood Jew
joodse Jewish
juffrouw Miss, Madame
Juli July
Juni June


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
kadaster land registry
kadastrale acte cadastral records, registry of deeds,
kanker cancer
karman coachman
kasteel castle
kath. (abbreviation for katholiek) catholic
keizerlijk empire, imperial
kerk church, parish
kerk meester church warden
kerk voogt church warden
kerkboek parish register
kerkelijk ambt parish office
kerkeraad church-council
kerkeraads-handelingen church minutes
kerkgenootschap religious affiliation
kerkhof churchyard, cemetry, graveyard
kil stream, brook
kind child
kinderen children
kinkhoest whooping cough
klachten complaints
klapper index
kledinghandelaar clothier
kleermaker tailor
kleindochter granddaughter
kleinkind grandchild
kleinkinderen grandchildren
kleinzoon grandson
klompenmaker wooden shoemaker
knecht servant
koning king
koningin queen
koninkrijk kingdom , royal
koopman vendor
koperslager coppersmith
koster sexton
kraambed childbirth
kraamvrouw woman in childbirth
kraamvrouwenkoorts puerperal fever
kramer peddler
krampachtig convulsions
krampen cramps, convulsions
kuiper cooper
kwaal disease, complaint
kwaliteit status
kwartier ancestor, quarter
kwartierdrager proband
kwartierstaat pedigree chart


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
lakenvoller clothier
land country
land verlatend emigrant
landbouwer farmer
landgoed, landbezit estate
landkaart map
landlieden farmers
landman cottager, farmer
ldm. (abbreviation for lidmaat) churchmember
leefde in Lived in
leeftijd age
leeftijd bij trouwen age at marriage
leerjongen apprentice
leerling student, apprentice, pupil
lente spring (season)
lentemaand March
levenloos lifeless
levensverwachting life expectancy
leveriaatshuwelijk marriage with the brother's widow
lidmaat churchmember
lijk corpse
lijnslager rope maker
linnenwever linen weaver
locatie location
logementhouder innkeeper
longontsteking pneumonia
longtering consumption, tuberculosis
looier tanner
louwmaand January
lutheraan Lutheran
m. (abbreviation for mannelijk) male
maand month
maandag Monday
Maart March
makelaar registers real estate registers
man man, husband
mannelijk male
markt market
matig poor
matrilineair maternal line
mazelen measles
meerderjarig over legal age
Mei May
meier tenant farmer, bailiff
meisje maiden, girl
melkerij dairy
melkfabriek dairy
memorie van successie estate tax
metselaar mason, bricklayer
meubelmaker furniture maker
middernacht midnight
mijl mile
mijnwerker miner
militaire military
minderjarig minor
mnd. (abbreviation for maand) month
moeder mother
molen mill
morgen morning


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
n.h. (abbreviation for nederlands hervormd ) Dutch Reformed Protestant
N.N. (latin abbreviation for Nomen Nescio) name unknown
n.v.t. (abbreviation for niet van toepassing) irrelevant, doesn't apply
na after
naaister seamstress
naam Name
naaste verwanten next of kin
nabuur neighbor
nacht night
nagelaten of the late
nageslacht posterity
nakomeling(e) descendant
ned.ger. (abbreviation for nederlands gereformeerd) protestant
nederlands gereformeerd protestant
nederlands hervormd Dutch Reformed protestant
neef cousin or nephew (male)
neffje nephew
negen nine
negende ninth
negenentwintig twenty-nine
negenentwintigste twenty-ninth
negentien nineteen
negentiende nineteenth
negentig ninety
negentigste ninetieth
neger Negro
nicht cousin or niece (female)
niet van toepassing irrelevant
niets nothing
noemen christened, to christen
nog leven surviving
Noor(s) Norwegian
noord north
Noorwegen Norway
notariele protocollen notarial records
notaris notary
o. (abbreviation for onbekend) not known, unknown
oma grandmother
onb. (abbreviation for onbekend) not known, unknown
onbedegen overleden estateless
onbekend not known, unknown
ondergetekende the undersigned
ondertrouw publication of the banns
ondertrouw betrothal
onderwerp subject
onderwijzer teacher
onderwijzeres teacher (female)
onecht kind illegitimate child
ongeh. (abbreviation for ongehuwd) unmarried, not married
ongehuwd unmarried, not married
ongehuwde staat single state
ongetrouwd unmarried
onmondigen minor
ontvanger tax collector
oogstmaand August
oom uncle
oorkonden records, documents
oost east
op hoge leeftijd at a great age
opa grandfather
opziener overseer
organisatie organization, society
otr. (abbreviation for ondertrouw) publication of the banns
otr. (abbreviation for Ondertrouw) Publication of the banns
oud old
ouderdom age
ouders parents
oudoom greatuncle
oudste eldest
oudste man en vrouw oldest man and woman
oudtante great-aunt
overeenkomst contract, agreement
overgrootmoeder great-grandmother
overgrootvader great-grandfather
overl. (abbreviation for overlijden) death, decease
overleden died
overlijden death, died
overlijdensakte death certificate, civil death record
overlijdensdatum death date
ovl. (abbreviation for Overleden) Died


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
pachter tenant farmer, leaser
parentatie common descent
parenteel descendants in both male and female line
parochie parish
parochieregisters parish registers
Pasen Easter, Passover
pastoor pastor
pastor catholic priest
patroniem patronymic
patroon employer
peet godfather, godparent, sponsor
peetoom godfather
peettante godmother
pensionering retirement
pest plague, pestilence
petemoei godmother
peten godparents
plaag plague, scourge
plaats place, town
plaats van overlijden death place
planter planter, farmer
pokken smallpox
Polen Poland, Poles
Pools Polish
poorter citizen, freeman
poorterboeken burgher registers
poortersboeken burgher registers
post. (latin abbreviation for postuum) born after death of the father
postuum born after death of the father
predikant minister, clergyman
prins prince
prinses princess
profiel profile
prot. (abbreviation for protestant)
protestant protestant
prov. (abbreviation for provincie) province
provinces county
provincie province


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
r.k. (abbreviation for rooms katholiek) roman catholic
rechtsweer first cousin
register register, index
register van naamsaanneming Register of name taking
rel. (abbreviation for relatie) relationship
relatie relationship
Rijksarchief state archive
rooms katholiek roman catholic
sch. (abbreviation for scheiding) divorce
scheiding divorce
schoonmoeder mother-in-law
schoonouders parents-in-law
schoonvader father-in-law
schoonzus sister-in-law
smid smith
stad city
stamboeken lineage books
stamboom family tree, pedigree
stamhouder son and heir
stamreeks male line, line of descent
stiefmoeder stepmother
stiefvader stepfather


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
taal language
tante aunt
ten doop heffen to christen, baptize
testament testament, will
tr. (abbreviation for trouwen) marriage
tr. (abbreviation for trouwt) married
trouw marriage
trouwakte marriage certificate
trouwboek register of marriages
trouwdag day of marriage
trouwt married
tussenvoegsel name prefix
tweeling (s) twin(s)
typische gezinsgrootte typical family size
uitnodigingen invitations
ungehuwed unmarried
v. (abbreviation for vrouwelijk) female
v.d. (abbreviation for voogd paterneel ) paternal tutor
v.m. (abbreviation for voogd materneel ) maternal tutor
vader father
van of, from
van halve bedde half-sibling
verhalen stories
verloving bethrothal
Vertalingen translations
verwanten relatives
verwantschap relationship
volkstelling census
volm. (abbreviation for volmacht) authorization
volmacht authorization
vondeling abandoned child
vonnis sentence (jur.)
voor before
voornaam first name, given name, Christian name
voornaam moeder mother's given name
voornaam vader father's given name
voorvader ancestor, forefather
voorvoegsel name prefix
vormsel catholic confirmation
vrouw woman, wife, female
vrouwelijk female


Top

A B C-D E-F G H I-J K L-M N-O P Q R-S T-V W-Z

Dutch TermDefinition
wdnr. (abbreviation for weduwnaar) widower
wed. (abbreviation for weduwe) widow
weduwe widow
weduwnaar widower
week week
weken weeks
wk. (abbreviation for week) week
wonende te living in
woonachtig te resident of
woonpl. (abbreviation for woonplaats) place of residence
woonplaats place of residence
workman laborer
zelfmoord suicide
zn. (abbreviation for zoon) Son
zonder without
zoon son
zuigeling baby
zus sister
zuster sister
zwager brother-in-law

Free Monthly Newsletter

Learn about new record collections and features, get advice from the experts, read success stories and more.
Free Sign-Up

More Research Help

Ancestry offers the researcher many sources of help. Search the Ancestry Learning Center for articles, post a query on the Community pages, or find Research publications in the Ancestry Store.
- Learning Center
- Community
- Ancestry.com Wiki

Start Your Family Tree

Family Trees are the ideal place to store and organize information you have found.

Click here to start your family tree.